واحد آموزش سلامت مركز بهداشت شهرستان خواف

 

 
 
واحد آموزش سلامت مركز بهداشت شهرستان خواف
 
 
 مسئول واحد 
 
عباس باتجربه
 
پست الكترونيك: batajrobehm1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
  
 
 آموزش بهداشت اولين جزء مراقبتهاي اوليه بهداشتي و يكي از مهمترين وظايف کار کنان بهداشتی  است.
 

آموزش،فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده می باشد .

هدف آموزش بهداشت،ايجاد تغيير در رفتار متناسب با سلامتی است. سلامتی یعنی حالتی است که در آن انسان در رفاه کامل جسمی و روحی روانی و اجتماعیبوده وتنها به معني نبود  بیماری یا معلولیت نيست.  

 لذا بايد از عواملي كه بر سلامتي يا بيماري تاثیر می گذارند اطلاع  داشته باشيم0

 عوامل ذيل  سلامتی  را به مخاطره می اندازند  :

موجودات زنده :مثل باكتريهای بیماریزا  ،ويروسها  ، قارچهاو .

مواد بي جان : مثل مواد نفتي  ،حشره كشها، گاز ها، كود،و ……

حوادث طبيعي :مثل زلزله ،سيل ،طوفان ،گرد باد

محيط ساخته دست بشر :مثل خطرات محيط زندگي و محل كار ،جاده هاي خطر ناك و خراب كه براي انسان مشكل آفرين است.

بيماريهاي ارثي :مثل بيماريهايي كه از پدر و مادر به كودك منتقل مي شودمثل ديابت ،تالاسمي ،عقب ماندگي و.

 
اهميت آموزش بهداشت: اين است كه به مردم كمك مي كند تا مشكلات بهداشتي خودشان را بشناسند و آنها را به ترتيب اهميت دسته بندي كنند و براي مشكلات راه حل پيدا نمايند .
وظيفه كارمند بهداشتي در آموزش بهداشت اين است كه در كنار مردم بوده و به آنها كمك كند تا كارها را راحتتر انجام دهند.
 
 
 
    
 

اخبار واحد آموزش سلامت

 
آبان 1391: اتمام نیاز سنجی اولویت های سلامت در سطح خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت شهرستان خواف

بعد از برگزاری جلسات هماهنگیو آموزش مسئولین مراکز و خانه های بهداشت شهرستان، نیاز سنجی اولویت های سلامت در سطح خانه های بهداشت و پایگاه‌های بهداشت شهرستان به اتمام رسید. نيازسنجیسلامت، شاملجمعآوریمنظماطلاعاتبرایکارکنان تيمسلامتوسياست‌گذارانمی‌باشدتاآنهاقادربه شناسایی،تحليل،اولویتبندیوتعييننيازهایسلامتافراد،خانوادهوجمعيتگردند. در فرایندنيازسنجیجامعه،وضعيتفعلی سلامتافراد،عواملخطرمهمازلحاظبهداشتو عللبيماریهايشناساییشدهوفعاليتهایلازم در جهت برطرف ساختن آنها تعيينمیگردد.در گام بعدی،  نیاز سنجی سلامت در سطح مرکز بهداشت شهرستان اجرا می‌گردد تا تعیین اولویت های سلامت در شهرستان انجام گشته و شناخت کاملی از شناسنامه سلامت شهرستان حاصل گردد.

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب