واحد توسعه شبكه و ارتقاي سلامت

 

 

 
واحد توسعه شبكه و ارتقاء سلامت
 
 مسئول واحد: ابوالفضل سرای سرور
 

 

 

پرسنل

عبدالرئوف متفکر
لیلا اصغر نیا
عباس باتجربه
 

 

مراکز بهداشتی درمانی

 
 
مراکز بهداشتی درمانی شهری - روستایی
مراکز بهداشتی درمانی روستایی
شهری یک
شهری دو
سلامی
سنگان
نشتیفان
قاسم آباد
چمن آباد
علی آباد
سده
چاه گچی
مژن آباد
چهارده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب