مرکز بهداشتی درمانی شهری 2خواف

 

 
 پرسنل مرکز بهداشتی درمانی شهری دو خواف
 
تلفن: 
 
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الكترونيك

1

فاطمه

بياني

پزشك (مسئول مركز)

Bayanif2[at]mums.ac.ir 

2

محمد

سلامتی

كاردان مبارزه با بيماريها و
 مسئول امور اداري

 Salamatim1[at]mums.ac.ir

3

فریده

عیدخانی

ماماي پزشك خانواده

 

4

راهله

مهديزاده

كارشناس مامايي

Mahdizadehr2[at]mums.ac.ir

5

 پروانه

سمیعی

كاردان بهداشت خانواده

Samieep2[at]mums.ac.ir 

6

فاطمه

الهامي

كاردان بهداشت خانواده

 

7

شهلا 

رئیسی 

مسئول واكسيناسيون

Reisish1[at]mums.ac.ir 

8

معصومه

تندرست

پذيرش

 

 
 
 پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس پست الكترونيك
تلفن
1
محمد جان 

کریمی

بهورز خرگرد
 
 4343304
2
جواهر 
بيزوال 
بهورز تیزاب
 
4353247 

3

حامد

قادر حسینی

بهورز تیزاب

 

4353247

4
ام البنين 
 رازقي
بهورز مهرآباد
 
 4383414
5
سميه
صمدزاده
بهورز مهرآباد
 
 4383414

 

 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب