مرکز جامع خدمات سلامت چاه گچی شهرستان خواف

 

پرسنل مرکز جامع خدمات سلامت چاه گچی شهرستان خواف

تلفن : 0515728191 
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
آدرس ایمیل
1
عبدالعلی
قائم پناه
پزشک (مسئول مرکز)
 
2
سمانه
 تیموریان
مامای پزشک خانواده
 
3
زهرا
عرب نژاد
پرستار
 
4
محبوبه
 عرب صاحبی
کاردان بهداشت محیط
 
5
 حسن
اردونی 
پذیرش و سرایدار
 
6
محمود
عرب نژاد
راننده
 

 

پرسنل خانه های بهداشت تابعه
 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن

آدرس ایمیل

1

 علي

عرب نژاد 

بهورز چاه گچی

 5728134

 

2

 صديقه

شياري 

بهورز چاه گچی

 5728134

 

3

زهرا 

 سلماني

بهورز قطارگز

 5728187

 

4

طاهره 

حسيني 

بهورز خلط آباد

 5729479

hoseinitb2[at]mums.ac.ir 

5

 فاطمه

 بيابانگرد

بهورز لاخی

5728321

 

 

 

 

 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب