واحد مبارزه با بیماریهاي مرکز بهداشت خواف

 


 
 
واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان  خواف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح وظايف واحد مبارزه با بيماري‌ها
 
الف)‌ شرح وظیفه مبارزه با بیماریهاي واگیر :
·         مراقبت واقدامات کنترل و پشگیري از  بیماریهاي واگیر
·         دریافت گزارش بیماریهاي مشمول گزارش تلفنی شامل : فلج اطفال، سرخک، سرخجه، مننژیت، هاري، تب خونریزي دهنده، کزاز نوزادي،  وبا، دیفتري، تبراجعه، طاعون، مالاریا، آنفلونزاي مرغی، عوارض ناشی از واکسنواپیدمی بیماریها
·         دریافت گزارش بیماریهاي مشمول گزارش کتبی شامل :ایدز، سل، هپاتیت، A,E,B,C تب مالت ، توکسوپلاسموز سالک،جذام، کالاآزار، سیاه زخم، سیفلیس، سوزاك، کزازبالغین، سیاه سرفه، آمیبیاز، اسهال خونی و عفونی، تیفوئید، کیست هیداتیک و سرخجه مادرزادي
·         پیگیري و بررسی اپیدمیولوژیک یبیماریهاي مشمول گزارش تلفنی و کتبی
·         تهیه و ارسال نمونه سرم خون ازافراد مشکوك به سرخک و سرخجه، تب کریمه کنگو ، فلج اطفال و ....
·         تأیید تشخیص و درمان کامل و مناسب  بیماران و اقدامات پیشگیري و کنترل در اطرافیان بیماران
·         همکاري و هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با ادارات مختلف شهرستان به منظوراقدامات پیشگیري وکنترل بیماریها
·         جمع آوري آمار و اطلاعات، ثبت، گزارش دهی و تجزیه و تحلیل بیماریها
·         انجام خدمات آموزش و مشاوره  بیماریهاي رفتاري
·         برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزشی جهت پزشکان، کاردان وکارشناسان، پرسنل بیمارستان، بهورزان، رابطین سلامت، کارکنان ادارات، نیروهاي بسیج و نظامی وانتظامی ودانش آموزان
·         اطلاع رسانی به گروه هاي مختلف مردمی درخصوص علائم، راه هاي انتقال و اقدامات پیشگیري بیماریها
·         پاسخ تلفنی به سؤالات مردم درخصوص بیماریهاي واگیر
·         تأمین و توزیع واکسن موردنیاز خانه هاي بهداشت و مراکزبهداشتی درمانی و بیمارستان
 
 
ب)‌ شرح وظیفه مبارزه با بیماریهاي غير واگير:

1)پیشگری وکنترل دیابت وعوارض ناشی از آن
2)پیشگیری وکنترل فشارخون بالا وعوارض ناشی از آن
3)پیشگیری وکنترل سرطان
4)پیشگیری وکنترل بیماریهای کم کاری مادرزادی تیروئید ،فاویسم،فنیل کتونوری وگالاکتوزومی
5)پیشگیری از بروز بیماری B تالاسمی ماژور
6)پیشگیری ازسوانح وحوادث ورسیدن به شاخصهای جامعه ایمن
7)فعال سازی واحد دیابت ونظارت بر فعالیت های آن
8)نظارت بر فعالیت واحد تالاسمی
9)نظارت بر فعالیت آزمایشگاه غربالگری نوزادان
10)مشاور ژنتیک تالاسمی

 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب