واحد جلب مشاركتهاي مردمي شهرستان خواف

 

// ![DATA[ // ]]>
 
 
 
 
 
 
واحد جلب مشاركت‌هاي مردمي مركز بهداشت شهرستان خواف
 
 

مسئول واحد

خالد سميعي

 
 
 
 
داوطلبان سلامت ( رابطان بهداشت ) در ايران
 
در سال 1369 وزارت بهداشت با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري وروستايي ، اقدام به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان «رابطان بهداشت » درجنوب تهران و حاشيه شهرهاي بزرگ كشور ( تبريز ، شيراز واصفهان ) نمود .
درواقع اين برنامه درمناطقي شكل گرفت كه شبكه بهداشت و درمان به دليل گسترش بي رويه جمعيت شهري كمترين پوشش مراقبتهاي بهداشتي را براي گروههاي آسيب پذير جامعه شهري داشت و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال 1372 درتمام نقاط شهري كشور به اجرا درآمد و درحال حاضر بيش از 100000 رابط بهداشت در شهر و روستاهاي سراسر كشور و 10000 رابط بهداشت درشهر و روستاهاي ( استان خراسان ) با نظام سلامت همكاري مي كنند .
داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسئولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي و يا ماهانه در مراكز بهداشتي درماني آموخته هاي خود را به 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند .
برنامه داوطلبان سلامت به تغيير نگرش و عملكرد مردم نسبت به توانايي بالقوه خود درجهت تغيير و بهبود شرايط زندگي كمك كرده است و اعتماد به نفس و اتكا به خود را در زنان و مردان رابط و خانوارهاي تحت پوشش افزايش داده است . ارزشيابي و بررسي برنامه درطي سالهاي 74-81 نشان داده كه حضور داوطلبان سلامت 20-25 درصد سبب بهبود شاخصهاي بهداشتي شده است .
 
 
شرح وظايف واحد مشاركت مردمي
1- برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارتخانه
2- هماهنگي وهمكاري با ساير واحدهاي ذيربط در اجراي طرحها و برنامه هاي مورد نياز در زمينه مربوطه
3- جمع آوري گزارش فعاليتهاي جلب مشاركت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت متبوع
4- تشكيل كارگاههاي آموزشي در زمينه پيشبرد اهداف برنامه ها و فرمهاي جلب مشاركت جامعه
5- نظارت و پايش برنامه هاي مشاركت مردمي در شهرستانهاي تابعه و ارسال بازخورد مناسب و بموقع
6- تهيه و تنظيم نشريه ها و پوستر ها ي آموزشي در جهت اهداف برنامه جلب مشاركت مردمي
7- تعيين چهارچوب آموزشي براي كارشناسان جلب مشاركت جامعه در مراكز بهداشت شهرستانها
8- برنامه ريزي و اجراي كارگاههاي آموزشي براي كارشناسان ستاد مركز بهداشت شهرستان ، به منظور كسب مهارت و ارتقاء شغلي براي جلب مشاركت مردم
9- هماهنگي و برنامه ريزي در جهت تداوم همكاري بيشتر داوطلبان سلامت و شناسايي داوطلبين سلامت به مردم و مسئولين
10-نظارت بر ارزشيابي فعاليتهاي بهداشتي در ارتباط با جلب مشاركت جامعه در واحد هاي بهداشتي
11-برنامه ريزي جهت همكاري مردم با برنامه هاي سلامت در سطح استان
12-ايجاد و امكان مشاركت عملي مردم در ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشت
13-ايجاد و تقويت مكانيسم هاي مناسب براي همكاريهاي بين بخشي در امور مربوط به برنامه جلب مشاركت جامعه
14-ايجاد هماهنگي هاي لازم و همكاري با ساير واحدهاي تابعه استان در جهت برنامه ريزي و تعيين اولويت در خصوص برنامه هايي كه نياز به مشاركت مردمي دارند
15-برنامه ريزي در جهت شناساندن طرح جلب مشاركت در بخشهاي مختلف توسعه براساس خط مشي هاي تعيين شده و ايجاد انگيزه براي تداوم مشاركت مردم
16-برنامه ريزي براي توسعه كمي برنامه مشاركت مردمي در واحدهاي بهداشتي شهري و روستايي
17-تهيه جداول اطلاعاتي و نمودارهاي نمايشي جهت انعكاس مشاركت مردم در برنامه هاي بهداشتي
18-برنامه ريزي جهت آموزش و آشنايي پرسنل واحدهاي مجري برنامه با برنامه هاي مشاركت مردمي
19-نظارت بر شركت كردن كليه واحدهاي تشكيل دهنده واحدهاي مجري برنامه در استفاده از ساختار برنامه مشاركت مردم
20-انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب