واحد بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان خواف

 

 
 
واحد بهداشت دهان و دندان
 
 
 
مسئول واحد
 
دکتر فرزانه بیانی
 
 
 
 
 
 

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان معاونت:

1-      تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان

2-      هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها

3-      اجر ا ي  برنامه كشوري سلامت دهان و دندان  دانش آموزان مقطع ابتدايي  

4-       اجرا ي  طرح ادغام بهداشت  دهان و دندان

5-       اجرا ي طرح سلامت دهان و دندان كودكان مهد كودك

6-      اجرا ي طرح سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول دبستان ( بخش معاينات دهان و دندان )      

7-      تنظيم و اجراي كارگاههاي آموزشي بهداشت دهان و دندان

8-      پايش و نظارت بر عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان مراكز و شبكه هاي تابعه   

9-      مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي

10-   تحليل و آناليز آمار فعاليتهاي واحد بهداشت دهان و دندان مراكز و شبكه هاي تابعه

11-   تهيه و تدوين و چاپ مطالب آموزشي ( پوستر ، پمفلت ، كتاب ، ..........)

12-   همكاري در تهيه برنامه هاي راديويي ، تلويزيوني ، درج مقالات در رسانه ها در زمينه بهداشت دهان و دندان

13-   برنامه ريزي در خصوص آموزش نيروهاي درگير در برنامه ها و طرحها ( دندانپزشك ، بهورز ، كارشناس و كاردان بهداشت خانواده ، رابط بهداشتي ، .........)

14-    بررسي اپيدميولوژيك فلورايد آب مناطق تحت پوشش

15-    همكاري با بخش جامعه نگر دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

16-    همكاري با  دفتر سلامت دهان و دندان در اجراي بررسيهاي اپيدميولوژيك

17-    هماهنگي با معاونت پشتيباني دانشگاه در خصوص تامين و توزيع بودجه خريد مواد و تجهيزات دندانپزشكي

18-    تعيين شاخصهاي بهداشت دهان و دندان در منطقه تحت پوشش

 

 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب