سطوح خدمات رساني آزمايشگاه مركز بهداشت خواف

 

 
سطوح خدمات رساني آزمايشگاه مركز بهداشت خواف
1-انجام آزمایشات سطح یک بهداشتی مادران باردار  شامل گراویندکس، گروه خونی، قندخون، اوره – GCT-V.D.R.L-U/A-CrG.T.T- C.B.C 
2-آزمایشات طرح پزشک خانواده شامل :C.B.C –قند- کلسترول- تری گلیسرید-ldl-hdlSGOT-SGPT- ALP-فسفر - اسیداوریک-کلسیم-بیلی روبین-Stool-قارچ وسالک رایت-ویدال-2ME-کومس رایت-R.F-C.R.P-StoolU/A
3-آزمایشت ازدواجی شامل: C.B.C-عدم اعتیاد-V.D.R.l-HbA2
4-آزمایشات کسبه واستخدامی:  Stool-قند-عدم اعتیاد
5-آزمایشات سل-مالاریا-التور شامل:تهیه اسمیر-رنگ آمیزی وتشخیص وکشت نمونه های مدفوع از نظر التور (وبا)
6- آزمایشات هیپوتیروئیدی نوزادان شامل: نمونه گیری از کف پای نوزادان وارسال آن به استان
7-آزمایشات  میکروبی آب  شامل: کشت و تشخیص آلودگی آب از نظر میکروبی
8-پذیرش بیماران سرپائی ارجاعی از سایر پزشکان شهر و روستا با بیمه های خدمات درمانی –تامین اجتماعی ونیروهای مسلح

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب