واحد آمار مركز بهداشت شهرستان خواف

 

 
 
 
 واحد آمار مركز بهداشت شهرستان خواف
 
 
کارشناس مسئول واحد آمار : خانم تکتم جعفری زاده
 
کارشناس آمار و مدارک پزشکی: خانم تکتم جعفری زاده
 
 
 

شرح وظايف:

 1. دريافت و بررسي كليه فرمهاي آماري نظام نوين و ارجاع فرمها به واحدهاي مربوطه و جمع بندي فرمها و ارسال پسخورند لازم به واحدهاي ذيربط.
 2. تحليل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه شاخص هاي بهداشتي و ارائه آن به مديران و مسئولين واحدها جهت برنامه ريزي مداخله اي.
 3. دريافت و بررسي زيج حياتي خانه هاي بهداشت، ورود داده ها در برنامه نرم افزاري Dtarh ، تهيه نسخه پشتيباني و پسخوراند شاخص هاي استخراج شده از آن و ارسال به استان و در اختيار قرار دادن اطلاعات به مديران و مسئولين واحدها.
 4. مسئوليت بررسي سرشماري و جمعيت مراكز بهداشتي درماني شهري، روستايي كه پس از بررسي هاي مربوطه و ورود در برنامه نرم افزاري Excel و در اختيار قرار دادن اطلاعات به مديران واحدهاي مربوطه جهت بهره برداري.
 5. سرشماري واحدهاي تسهيلات بهداشتي تحت پوشش منطقه و ارائه آن به استان.
 6. مسئول برنامه  ثبت و طبقه بندي علل آن و آناليز مرگ و ميرها.
 7. همكاري در تدوين برنامه عملياتي و برنامه هاي اجرايي واحدها.
 8. همكاري با ساير ارگانها، ادارات و دانشجويان و... و ارائه آمارهاي درخواستي به استناد دستور مديران .
 9. شركت و همكاري در برگزاري جلسات و كارگاههاي آموزشي.
 10. برآورد كليه فرمهاي نظام نوين آماري و ارسال به كليه مراكز تحت پوشش.
 11. پاسخگويي به كليه مراجعين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب