بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 22 بهمن خواف

 

 

  
 
 
بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 22 بهمن خواف
 
سرپرستار: خانم هلن شاقاسي
 
پرستاران: خانم‌ها:هلن شاهقاسی ،صفیه شاهیدشت ،سمیه جعفری ،سمانه مرادی،فرحناز نجفی ،اسماء مجددی ،زهرا علی گنجی ،سمیه زنگنه ،صبورا قدسی،سعیده تیموری ،
 
كمك بهياران: خانم‌ها: نجمه نوربخش ، ماهرخ یوسفی
 
منشي:خانم آزیتا راهنما
خدمه: مرصع مصدق رودی ، عایشه صدیقی ، درافروز رحیمی
 
ضريب اشغال تخت: 70 %
 
متخصصين: دكترابراهيم خوشرفتار، دکتراحمد اله یاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب