بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 22 بهمن خواف

 

 

  
 
 
بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 22 بهمن خواف
 
سرپرستار: خانم شاقاسي
 
پرستاران: خانم‌ها: افضلي، غفوري‌نيا، راهنما،محزون، طلايي
 
كمك بهياران: خانم‌ها: صالحي، قدوسي
 
منشي:خانم يوسفي
 
خدمه:آقاي پنهاني، خانم مصدق
 
ضريب اشغال تخت: 70 %
 
متخصصين: دكتر ابراهيم خوشرفتار، دكتر عابس احمدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب