برنامه درمانگاههاي تخصصي بيمارستان

 

 
 
 
برنامه حضور پزشكان متخصص در بيمارستان 22 بهمن خواف 
 
 
رديف
نام پزشك متخصص
نوع تخصص
روزهاي حضور در ايام هفته
 
 
1
آقاي دكتر احمد آبادي
جراحي عمومي
يکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته
 
2
آقاي دكتر خوشرفتار
اطفال
طبق برنامه آنکالي ماهيانه
3
آقاي دکتر احمدي
اطفال
طبق برنامه آنکالي ماهيانه
 
4
خانم دکتر يحيايي
جراحي زنان و زايمان
طبق برنامه آنکالي ماهيانه
 
5
خانم دكتر شاهقاسي
جراحي زنان و زايمان
طبق برنامه آنکالي ماهيانه
6
خانم دكتر صاحبدل فر
جراحي زنان و زايمان
طبق برنامه آنکالي ماهيانه
7
خانم دکتر دستغيب
اعصاب و روان
شنبه ، يکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هر هفته
 
8
خانم دکتر عادلي
قلب
شنبه ، يکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه هر هفته
 
9
آقاي دکتر خليلي پور
ارتوپدي
يکشنبه و سه شنبه هر هفته
 
10
آقاي دکتر اخوان
اورولوژي
دوشنبه و چهارشنبه هر هفته
 
11
آقاي دکتر زواشکياني
چشم پزشک
سه شنبه هر هفته
 

 

 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب