كميته ها و شوراهاي بيمارستاني (بيمارستان 22 بهمن خواف)

 

 

 
كميته ها و شوراهاي بيمارستاني:
 
 
 
     جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های بیمارستانی و ایجاد زمینه مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته‌ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد:
 
1-کمیته اصلی پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی در بیمارستان که دارای 2 زیر مجموعه میباشد.
  الف- کمیته اخلاق و موازین شرعی                          
   ب- کمیته نظارت و ارزشیابی درونی
 
2-کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان که دارای 6 زیر مجموعه میباشد.
  الف ـ کمیته بهداشت ،کنترل عفونت و لنژ          
   ب-کمیته آسیب شناسی و مرگ و میر
   ج ـ کمیته غذا ،دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی
   د ـ کمیته ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر 
   ه ـ کمیته سوانح ،فوریتها و حوادث غیر مترقبه
   و ـ کمیته پرسنل ،فعالیتها ،آمار و اسناد
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب