امور عمومي بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف

 

 

 
واحد امور عمومي بيمارستان
 
 شرح وظايف:
1- نظارت بر شرکتهای خدماتی و پشتیبانی طرف قرارداد
2- نظارت بر اورژانسهای 115 و تاییدیه کار آنها
3- نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های پیش بینی شده
4- نظارت بر بخشهای تحت پوشش و تقسیم کار در آن واحدها
5- ساير امور محوله و دستورات مافوق

 

 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب