آزمایشگاه

 

 

 

نام واحد

آزمایشگاه

مسئول بخش

عبدالقیوم موحدی

پرسنل

آقایان: یاسر فدایی، فرزین سالکی ،محمد مطهری

خانم ها: سامانه صوفی زاده ، سمیه آذرکردار، معصومه  موحدی ، منصوره منصوری رودی ، مهشاد مسبوق ، آتنا امانتی

نمونه گیر

 آقای : رمضان شبان

متصدی امور دفتری

 خانم : حمیرا تجدد

پرسنل خدمات

آقای عبدالحمید سلیمانی

 

شماره تماس

05154229501 الی 5     داخلی 229

شرح فعالیت

 انجام کلیه آزمایشات درخواستی و روتین در بخشهای پاتولوژی، خون شناسی ،بیوشیمی،سرولوژی،میکروبیولوژی،بیوشیمی ادرارو انگل شناسی پذیرای بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده

 

 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب