مدیریت پرستاری

 

 

 

 
خدمات پرستاري بيمارستان 22 بهمن خواف

 
شرح وظايف
 
1 ـ برنامه ریزی در جهت ارتقا کمی و کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی مستمر آن
2 ـ بازدید منظم از بخشها و واحدهای تحت پوشش به منظور  حصول اطمینان از حسن انجام وظیفه
3 ـ شرکت در جلسات بیمارستان به منظور باز گویی مشکلات و ارائه راه حل
4 ـ پیش بینی کادر پرستاری مورد نیاز و تلاش در بر طرف نمودن آنها
5 ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای مختلف  واحدهای پرستاری با سایر قسمتها
6 ـ ایجاد انگیزه برای  فرصتهای آموزشی
7 ـ آموزش ضمن خدمت  منطبق با نیازهای آموزشی بیماران جهت ارتقا پرسنل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب