بخش داخلي و جراحي مردان بيمارستان 22 بهمن

 

 

 

بخش داخلي و جراحي مردان بيمارستان 22 بهمن خواف
سرپرستار
 آقاي حسين قاسم‌زاده
پرسنل پرستاري
آقايان: باقدر، خزائي، موحدي، حكيمي
خانم‌ها: قانعي،‌عطائي، عصار
ضريب اشغال تخت
70%
متخصصين
داخلي: آقاي دكتر حنفي،‌آقاي دكتر ايماني، خانم دكتر امتي
جراح كليه و مجاري ادراري: آقاي دكتر پدرام
كمك بهياران
آقايان: وزيري،كامكار
منشي
آقاي كاوه
خدمه
آقايان: نورافروز،‌صالحي
خانم نوربخش

 

 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب