بخش جراحي زنان بيمارستان 22 بهمن خواف

 

 

 
 
بخش جراحي زنان بيمارستان 22 بهمن خواف
سرپرستار: خانم آرميده
پرسنل پرستاري: خانم‌ها:‌تيموري، جاويدنيا، خفاجه، ملي، باكفايت،‌بهناز منصوري، مهديه منصوري 
كمك بهيار:خانم نام خواه
متخصصين: دکتر ویدا شاهقاسی،  دکتر ناهید صاحبدل فر، دکتر الهام یحیایی
خدمه: خانم ها: اردوني،رضايي، نوروزي، خداداي 
منشي: خانم رازقي
ضريب اشغال تخت:70%

 

 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب