مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 

 
dr_ali_afkar
 
دكتر علی افکار
 
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف
 

 

 
آدرس محل كار:خواف-ميدان معلم-شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواف 
تلفن محل كار: 4222131-0532
نمابر محل كار:4222130-0532
پست الكترونيك:afkara2[at]mums.ac.ir

 

 
 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب