واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان خواف
 
 
کارشناس نظارت بر درمان:
منصور خلیلی پور
 
 
1- نظارت بركميت وكيفيت عملكرددرماني كليه مراكزدرماني تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)
 
2- تكميل وپايش فرمها،معيارهاواستانداردهايي كه بايددربرنامه هاي نظارتي مراكزدرماني مدنظرقرارگيرد.
3- شركت درجلسات وهمكاري باواحدهاي درون بخشي وبرون بخشي كه به نحوي با نظارت ، كنترل ، هدايت وسياستگذاري مرتبط بامراكزدرماني تحت پوشش درارتباط مي باشند.
 
 4-    تهيه گزارشهاي حاصل ازنظارتهاي عادي ،دوره اي وويژه ازمراكزدرماني.
 
5- بازرسي واظهارنظرنسبت به عملكرد ، نقاط قوت وضعف وكارايي مراكز درماني و پيشنهادراهكارهاي اجرايي به مراكزموردبررسي.
 
6- انعكاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتي درماني واجرايي كشوري درخصوص مسائل درماني به مراكزتابعه.
 
7- کنترل بربه كارگيري نيروهاي شاغل درمراكزدرماني وجلوگيري ازفعاليت افرادفاقدصلاحيت وفاقدمجوزهاي قانوني كار.
 
8-    كنترل برفعاليت بخش هاي درماني عادي وويژه مراكزدرماني براساس ضوابط كشوري.
9- مطالعه وبررسي مستمربه منظورحصول اطمينان ازكارايي واثربخشي اهداف وسياستهاي برنامه هاي مراكزدرماني تحت پوشش .
10-    بررسي وپيشنهاد روشهاي نظارتي نوين
 
11- بررسي وتحليل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهاي جمع آوري شده به منظورمطابقت بانتايج حاصله ازعمليات مراكزدرماني بابرنامه هاي مصوب.
 
12-    بررسي ورسيدگي به شكايات درماني واصله وپاسخ واعلام نظركارشناسي
 
13-    نظارت براجراي تعرفه هاي مصوب دركليه مراكز درماني.
 
 

 

 
 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب