کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
 
کارگزینی شبکه بهداشت و درمان خواف
 
مسئول کارگزینی:
علیرضا زنگنه
پرسنل:
یدالله افتخاری
زهرا آراسته
فرزانه حاجی زاده
 
 
شرح وظایف واحد:
 
 
1- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان
 
2- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 
3- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویسهای احکام انتقال، ترمیم حقوق و مرخصی، ماموریت، ترفیع و اضافه کار و نظایر آن  با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 
4- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه
 
5- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق و ثبت مطالب ساده و معین
 
6- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی ماموریت کارمندان
 
7- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه های مربوط کارگزینی
 
 8- انجام دیگر امور محوله 
 

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب