واحد امور اداري مركز بهداشت شهرستان خواف

 

 
واحد امور اداري مركز بهداشت شهرستان خواف
 
 
مسئول اموراذری
رضاشیروژن

 

 
شرح وظايف:
1- انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعملهای موجود به دستور مقام مافوق
2- همکاری در نگهداری و توزیع کالا و ملزومات خریداری شده
3- همکاری در ثبت و توزیع و تحریر نامه های وارده و صادره
4-  همکاری در انجام امور مربوط به انتظامات و تعیین محل کار خدمتگذاران و ساعات کشیک نگهبان یا مسئول مربوطه
5- تشریک مساعی در انجام خدمات عمومی ساختمانها و گزارش چگونگی انجام امور به مقام مافوق
6- همکاری در زمینه کنترل ورود و خروج وسایط نقلیه
7- انجام سایر امور محوله

 

 
 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب