دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

 

 
دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
 
مسئول دبیرخانه:
حسن قدرتی
 
 
شرح وظایف
 
   نظارت بر ثبت وارسال كليه نامه هاي وارده بر دبيرخانه مركزي
  نظارت وهماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست وفاكس نمون كليه مكاتبات
  نظارت بر اجراي دقيق اتوماسيون اداري دردبيرخانه وواحدهاي تابعه
  نظارت بر نحوه بايگاني نامه ها دردبيرخانه
 ارسال نامه مربوط به هزينه پستي دبيرخانه مركزي به مديريت ساختمان
 ارتباط با دفتر پستي طرف قرارداد ونظارت بر حسن انجام امور پستي دفتر 
 پيگيري کلیه امور اتوماسيون (مانند : رسميت بخشيدن به امضاء الكترونيك ) 
 آموزش حضوري اتوماسيون به نماينده هاي معرفي شده از طرح واحدهاي تابعه
 

 

 
 

بیمارستان 22 بهمن

بيمارستان 22 بهمن خواف در دهه فجر سال 1370 با عنوان مركز اورژانس درمان بستر با 25 تخت‌خواب تاسيس گرديد. اين بيمارستان شامل بخش اورژانس (بستري مردان و زنان)، زايشگاه ، راديولوژي، و آزمايشگاه بود و با حضور پزشك عمومي و كادر پرستاري و مامايي فعاليت مي نمود. به علت عدم حضور پزشكان متخصص در شهرستان در آن زمان، بيماران در صورت نياز به متخصص، به شهرهاي همجوار اعزام مي شدند.

تغييرات تدريجي و افزايش تعداد تخت‌ها از سال 1378 شروع گرديد. در اين سال تعداد تخت‌هاي بيمارستان ...ادامه مطلب